12 2
11 2
AC E
BD F
schrauben
screw
visser
schroeven
avvitare
- 2 -
1
3
2
24 h
3
1
1
11
A
A
C
B
B
MONTAGEANLEITUNG kleben
ASSEMBLY INSTRUCTIONS stick
INSTRUCTION DE MONTAGE coller
OPBOUW HANDLEIDING kleven
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO attaccare
- 1 -
2
A
B
25
mm
0104215 - 2 / E.N. - 02.12.03
A
B
D
E
F